Statuten Colt .45

AFDELING A

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL A.1

Naam

A.1.1. De vereniging draagt de naam: SSV Colt.45.

Doel

A.1.2. De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen
A.1.3. Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn (met inachtneming van, voor zover nodig, de daaromtrent voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften).
A.1.4. Zij sluit zich in het kader harer doelstelling aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, hierna en in de reglementen verder aan te duiden als KNSA.

Zetel

A.1.5. De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam.

ARTIKEL A.2.

Tijdsduur

A.2.1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
A.2.2. De vereniging wordt ontbonden:
a door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen in overeenstemming met deze statuten;
b door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c door de rechter, in de gevallen in de wet bepaald, of –
d door het geheel ontbreken van leden.

AFDELING B

DE LEDEN EN BEGUNSTIGERS

ARTIKEL B.3

Soorten lidmaatschap

B.3.1. De vereniging kent:
a gewone leden:
b juniorleden en
c leden van verdienste en ereleden.

Gewone leden

B.3.2. Als gewoon lid kan het bestuur tot de vereniging toelaten ieder die:
a op één januari van het boekjaar waarin hij zich als lid heeft aangemeld de achttienjarige leeftijd heeft bereikt;
b Nederlander is;
c voldoet aan de met het oog op een verantwoord wapengebruik in het huishoudelijk reglement te stellen eisen en de grondwettige regeringsvorm aanvaardt.

Juniorleden

B.3.3. Wie de veertienjarige leeftijd maar nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, doch overige voldoet aan de vereisten gesteld in het eerste lid, kan door het bestuur als juniorlid worden toegelaten. Een juniorlid wordt gewoon lid met ingang van het boekjaar volgend op dat waarin hij de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. Juniorleden die de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, mogen in geen geval van vuurwapens gebruik maken, behoudens met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur dat van de leeftijdsgrens kan afwijken.

Beroep

B.3.4. Het besluit tot toelating of niet-toelating wordt schriftelijk gegeven en onverwijld aan de aanvrager medegedeeld. Tegen een besluit tot niet-toelating staat de aanvrager binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig de bepaling van artikel D.21.1. beroep open.

Leden van verdiensten en ereleden

B.3.5. De algemene vergadering kan, op voordracht van het bestuur of tenminste een tiende gedeelte van de leden der vereniging, een gewoon- of juniorlid dat zich verdienstelijk of zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens de vereniging in het eerste geval tot lid van verdienste en in het tweede geval tot erelid benoemen.

ARTIKEL B.4.

Inhoud van het lidmaatschap

B.4.1. Het lidmaatschap is persoonlijk, en derhalve niet voor medegerechtigheid, overdracht of vererving vatbaar.

B.4.2. Alle leden der vereniging die niet geschorst zijn hebben recht op deelname aan alle activiteiten der vereniging daaronder begrepen het recht de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Een en ander onder voorwaarde dat zij zich ordelijk gedragen.

B.4.3. Het bestuur is evenwel bevoegd, hetzij ten aanzien van alle leden, hetzij ten aanzien van een bepaalde categorie van leden, hetzij ten aanzien van een of meer leden afzonderlijk, aan het schieten zodanige beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden, als het met oog op de veiligheid, de mate van geoefendheid der betrokken leden of, wat de juniorleden betreft, hun leeftijd, geboden acht. In ieder geval mogen juniorleden uitsluitend schieten onder de onmiddellijke leiding van een instructeur en mogen zij indien zij de zestienjarige leeftijd nog niet bereikt hebben, in geen geval van vuurwapens gebruik maken.

B.4.4. Door het feit van hun toetreding tot de vereniging onderwerpen de leden zich tevens aan de voorschriften die de KNSA heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen, hetzij in het belang van de schietsport, van de bij de KNSA aangesloten rechtspersonen of van de schutter die de KNSA vertegenwoordigt in het algemeen, hetzij in het belang van de KNSA zelf en verklaren zij het bestuur der vereniging bevoegd, in het kader der genoemde belangen aan de KNSA alle door deze gevraagde inlichtingen omtrent hen te verstrekken.

B.4.5. Zij leven de financiële verplichtingen na die hun bij of krachtens deze statuten zijn opgelegd.

B.4.6. De leden hebben verder de rechten en verplichtingen die in deze statuten en de reglementen zijn omschreven.

B.4.7. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten door opzegging van het lidmaatschap. Deze opzegging moet geschieden binnen een maand nadat het besluit aan het lid is bekend geworden of medegedeeld, en het lid moet hierbij de reden mededelen en voorts de termijn in acht nemen die door deze statuten voor opzegging door een lid is vastgesteld.

B.4.8. Een lid kan worden geschorst. Een geschorst lid kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet uitoefenen maar blijft wel onderworpen aan de voor de leden geldende verplichtingen, voor zover die verplichtingen niet in strijd zijn met de aard van de maatregel van schorsing. Het huishoudelijk reglement regelt de gevallen waarin schorsing van een lid mogelijk is en de wijze waarop de schorsing dient te geschieden.

ARTIKEL B.5.

Einde van het lidmaatschap

B.5.1. Het lidmaatschap eindigt:
a door opzegging door het lid;
b door opzegging namens de vereniging;
c door ontzetting namens de vereniging;
d door de dood van het lid of –
e door de ontbinding van de vereniging.

Opzegging door het lid

B.5.2. Een lid kan zijn lidmaatschap aan de vereniging te alle tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk, onder inachtneming van een termijn van tenminste één kalendermaand en tegen het einde van een kalendermaand plaats vindt.

Opzegging namens de vereniging

B.5.3. Namens de vereniging kan het bestuur aan een lid het lidmaatschap schriftelijk, met opgave van redenen, opzeggen, onder inachtneming van een termijn van tenminste één kalendermaand tegen het einde van een kalendermaand:
a Indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen of
b indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontzetting namens de vereniging

B.5.4. Namens de vereniging kan het bestuur een lid schriftelijk met opgave van redenen, uit het lidmaatschap ontzetten:
a indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of
b indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Beroep

B.5.5. Van een opzegging of ontzetting door het bestuur staat het betrokken lid één maand na ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig de bepalingen van artikel D.19.1. beroep open.

ARTIKEL B.6.

Begunstigers

B.6.1. Begunstigers der vereniging zijn zij die, zonder lid van de vereniging te zijn, haar steunen met een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel F.23.3.

B.6.2. Zij hebben de rechten die hun in het huishoudelijk reglement zijn toegekend.

B.6.3. Men houdt op begunstiger der vereniging te zijn door op te houden de jaarlijkse bijdrage te betalen.

B.6.4. Het bestuur kan de bijdragen of verdere bijdragen van een begunstiger zonder opgave van redenen weigeren.

AFDELING C.

DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL C.7.

Bevoegdheid

C.7.1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door deze statuten aan anderen zijn opgedragen.

ARTIKEL C.8.

Jaarvergadering

C.8.1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een door het bestuur uit te schrijven algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden, waarin:
a het bestuur, aan de hand van een jaarverslag en de in artikel F.24.3 bedoelde jaarrekening, aan de algemene vergadering
verantwoording afgelegd van zijn in dat jaar gevoerde beleid.
b de onderwerpen aan de orde worden gesteld waarvan deze statuten of het huishoudelijk reglement de behandeling in de
jaarvergadering voorschrijft.

Kascommissie

C.8.2. De jaarvergadering benoemd uit de leden der vereniging een kascommissie van tenminste twee vaste leden en een plaatsvervangend lid die geen van alle deel mogen uitmaken van het bestuur om de jaarrekening te onderzoeken en tegelijk met de overlegging daarvan verslag van haar bevindingen uit te brengen. De samenstelling en de werkwijze van de kascommissie worden in het huishoudelijk reglement geregeld. De last van de commissie kan door de vergadering te alle tijde worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

Goedkeuring van de jaarrekening

C.8.3. Goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt in dat het bestuur te haren genoegen rekening en verantwoording van zijn beheer heeft afgelegd en strekt het bestuur tot decharge een en ander voor zover de handelingen van het bestuur uit de stukken blijken, en voorzover geen voorbehoud is gemaakt.

Weigering van de goedkeuring

C.8.4. Wordt de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering geweigerd, dan benoemt de vergadering tevens een andere kascommissie. Binnen een maand na haar benoeming brengt de nieuwe commissie aan de algemene vergadering haar verslag uit. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke zij in het belang van de vereniging nodig oordeelt.

ARTIKEL C.9.

Buitengewone vergaderingen

C.9.1. Verder worden algemene vergaderingen door het bestuur uitgeschreven zo vaak:
a. zulks bij of krachtens deze statuten wordt gevorderd.
b. het bestuur dat nodig oordeelt of
c. tenminste een/tiende gedeelte van de leden der vereniging hun verlangen daartoe bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geven.

C.9.2. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen voldoet aan een overeenkomstig het in lid 1 aanhef en onder c. bepaalde gedane verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering, zijn de aanvragers gerechtigd zelf de vergadering uit te schrijven.

ARTIKEL C.10

Wijze van oproeping van de algemene vergaderingen

C.10.1. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen doormiddel van:
a. Een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving;
b. Een aankondiging op het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord.
c. Een publikatie in het verenigingsblad dan wel;
d. Een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De oproeping dient de
onderwerpen die behandeld zullen worden te bevatten, ook kan volstaan worden met ter inzage leggen van de agenda op het
secretariaat der vereniging en mededeling daarvan in de advertentie. Besluiten kunnen door de algemene vergadering alleen
worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld, of waarvan kennis is gegeven overeenkomstig het in de
vorige zin bepaalde.

C.10.2. Alle vergaderingen worden bijeengeroepen met een termijn van tenminste veertien dagen. Een vergadering die op verzoek van leden wordt gehouden, ongeacht of zij bijeengeroepen is door het bestuur of door de leden, wordt bovendien bijeengeroepen op een termijn van niet langer dan vier weken.

ARTIKEL C.11.

Besluitvorming stemrecht

C.11.1. In de algemene vergadering heeft een gewoon lid twee stemmen, een juniorlid één stem. Een tot stemmen bevoegde mist echter stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in rechte lijn betreffen.

Volmacht

C.11.2. In afwijking van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 38, lid 4 is het stemmen bij volmacht niet mogelijk.

Wijze van stemmen

C.11.3. De stemming geschied in beginsel hoofdelijk en mondeling.

C.11.4. Indien iemand zich daartegen verzet, kunnen voorstellen ook zonder hoofdelijke stemming worden aangenomen.

C.11.5. Indien de voorzitter dit bepaald, of tenminste een vijfde gedeelte der ter vergadering aanwezige leden dit verlangt wordt schriftelijk met ongetekende en gesloten briefjes gestemd; alsdan wijst de voorzitter twee leden aan om de stemmen op te nemen.

Volstrekte meerderheid

C.11.6. De besluiten worden in de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid der door aanwezige leden uitgebrachte stemmen; staken de stemmen over een voorstel niet rakende keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen

Keuzen

C.11.7. Heeft bij stemming over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Zouden door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen, dan wordt door loting uitgemaakt tussen welke twee personen herstemming zal plaatshebben. Bij de herstemming is hij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot.

C.11.8. Heeft er met het oog op de keuze, voordracht of aanbeveling van persoon kandidaatstelling plaats gehad, en is niet meer dan één kandidaat gesteld, dan wordt die als gekozen beschouwd.

Stemmen van onwaarde

C.11.9. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat voor de berekening van het aantal stemmen niet medetellen ongeldige of blanco stemmen

Vaststellen dat het besluit genomen is

C.11.10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

C.11.11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

ARTIKEL C.12

Besluiten over ontbinding etcetera

C.12.1. In afwijking in zoverre van het in de artikelen 14 tot en met 16 bepaalde, kunnen besluiten:
a tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur,
b tot aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarden, of wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand anderszins bezwaard zijn,
c tot statutenwijziging of
d tot ontbinding van de vereniging
alleen worden genomen in een buitengewone vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. Het quorum van ten minste de helft van het aantal leden is niet vereist, indien het een voorstel tot statutenwijziging betreft , dat door het Bestuur is ingediend.

C.12.2. Is het onderwerp een voorstel tot wijziging van de statuten of een voorstel tot ontbinding van de vereniging dan moet bovendien een afschrift van dat voorstel, waarin de beoogde wijziging woordelijk is opgenomen, bij oproeping worden meegezonden, en moeten zij die het voorstel hebben gedaan tenminste vijf dagen voor de vergadering zodanig afschrift op het secretariaat der vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

C.12.3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is niet van toepassing indien het betreft een wijziging van de statuten en het besluit tot wijziging is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL C.13

Buiten vergadering genomen besluiten

C.13.1. Een buiten vergadering tot stand gekomen eenstemmig besluit van alle gewone- en juniorleden heeft, mits het met voorkennis van het bestuur is genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL C.14

Uitvoering van der besluiten van de leden

C.14.1. De besluiten van de leden worden uitgevoerd door het bestuur, zulks voor zover in een besluit de uitvoering niet aan anderen wordt opgedragen.

AFDELING D

HET BESTUUR

ARTIKEL D.15

Bevoegdheid

D.15.1. Het bestuur is onder inachtneming van de in deze statuten gestelde beperkingen belast met:
a het bestuur van de zaken der vereniging
b het beheer over haar vermogen en
c haar vertegenwoordiging in en buiten rechten, een en ander onverminderd de taken die bij deze statuten of een reglement der vereniging verder aan het bestuur zijn opgedragen.

D.15.2. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:
a. Het ter leen geven of ter leen opnemen van gelden (daaronder begrepen het sluiten van kredietovereenkomsten en het uitgeven van obligaties), met uitzondering van het normale rekeningcourantverkeer met de bankiers der vereniging en het geven of ontvangen van het normale handelskrediet,
b. Het doen uitvoeren van werken, tenzij het werken van dagelijkse aard betreft,
c. het verkrijgen of vervreemden, alsmede het bouwen, verbouwen of amoveren van registergoederen,
d. Het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarde of wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand of anderszins bezwaard zijn.
e. Het verhypotheceren of verpanden van, dan wel anderszins verlenen van rechten aan derden op de goederen van de vereniging, behalve het verhuren of gebruik geven daarvan
f. Het tot zekerheid in eigendom overdragen van goederen der vereniging,
g. Het aanvaarden van borgtochten en het tekenen voor aval, het zich verbinden tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde, en in het algemeen, het aangaan van garantie- overeenkomsten,
h. Het sluiten van dadingen, tenzij ter beëindiging van een gerechtelijke procedure, na ingewonnen advies van de raadsman der vereniging, en
i. Het aanvragen van het faillissement der vereniging.

D.15.3. Zowel de leden van het bestuur gezamenlijk als de voorzitter en de secretaris of de penningmeester onderscheidenlijk hun plaatsvervangers- gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen, zij kunnen zich op hun beurt laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

D.15.4. De algemene vergadering kan de dagelijkse leiding van zaken opdragen aan een dagelijks bestuur, dat in ieder geval moet bestaan uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

ARTIKEL D.16

Samenstelling

D.16.1. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast, met een minimum van drie.

D.16.2. Er zijn in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast deze functies kunnen nog andere bestuursfuncties in het leven worden geroepen.

D.16.3. Het bestuur wijst één zijner leden als vice-voorzitter aan om de voorzitter te vervangen als deze ontbreekt of verhinderd is. Indien de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester of enig ander met een functie belast bestuurslid ontbreekt of verhinderd is, wijst het bestuur zonodig een zijner andere leden als plaatsvervanger aan. Secretaris en penningmeester nemen niet voor elkander waar.

D.16.4. In vacature wordt zonodig voor de jaarvergadering voorzien.

ARTIKEL D.17

Verkiezingen

D.17.1. De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen. Zij moeten de drieëntwintig jarige leeftijd hebben bereikt en lid van de vereniging zijn. De voorzitter wordt als zodanig gekozen; de overige functies verdeelt het bestuur onderling.

D.17.2. Om de drie jaar treedt een gedeelte van de bestuursleden op de jaarvergadering af volgens een in het huishoudelijk reglement vast te stellen rooster. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden.

D.17.3. De bestuursleden, ook al zijn zij niet aan de beurt van aftreden, kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering als bestuurslid worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag vervalt door het verloop van die termijn.

D.17.4. Men houdt op lid van het bestuur te zijn:
a. door bedanken;
b. door niet herkozen te worden na periodieke aftreding;
c. door ontslag door de algemene vergadering;
d. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging of
e. door de dood.

ARTIKEL D.18

Vergaderingen

D.18.1. De voorzitter roept een vergadering bijeen zo vaak hij dat nodig acht en steeds indien tenminste twee bestuursleden daarom verzoeken. Ook kan in de bestuursvergadering een volgende vergadering worden vastgesteld.

D.18.2. Indien naar oordeel van de voorzitter een aangelegenheid zo spoedeisend is dat het bijeenroepen van de vergadering niet kan worden afgewacht, kan schriftelijk, telefonisch of met gebruikmaking van welk ander communicatiemiddel ook worden beraadslaagd en beslist.

ARTIKEL D.19

Jaarverslag

D.19.1. Door de zorg van het bestuur, en in het bijzonder van de secretaris wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag over de algemene gang van zaken in de vereniging gedurende dat jaar samengesteld.

ARTIKEL D.20

Inrichting en werkwijze

D.20.1. Al hetgeen verder de inrichting en werkwijze van het bestuur aangaat, wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL D.21

Beroep tegen beslissingen van het bestuur

D.21.1. Het beroep dat ingevolge deze statuten of een reglement der vereniging kan worden ingesteld tegen beslissingen van het bestuur, wordt nader in het huishoudelijk reglement geregeld.

AFDELING E

COMMISSIES, WERKGROEPEN EN TAKEN

ARTIKEL E.22

Commissies en werkgroepen

E.22.1. Buiten de gevallen waarin deze statuten of een reglement dat vordert, kan zowel de algemene vergadering als het bestuur een commissie of werkgroep instellen dan wel een of meerdere leden der vereniging met een bijzondere taak belasten zo vaak daartoe naar zijn of haar oordeel behoefte bestaat.

AFDELING F

HET VERMOGEN EN HET BEHEER DAARVAN DOOR HET BESTUUR

ARTIKEL F.23

Vermogen

F.23.1. Het vermogen der vereniging bestaat uit haar huidige bezittingen en al hetgeen zij verwerft.

Geldmiddelen

F.23.2. De geldmiddelen der vereniging zijn:
a. inschrijfgelden;
b. jaarlijkse bijdragen van de leden;
c. schietgelden;
d. jaarlijkse bedrage van de begunstigers;
e. inkomsten uit eigen vermogen;
f. subsidies;
g. schenkingen;
h. makingen en
i. toevallige baten.

Vaststelling en voldoening jaarlijkse bijdrage etcetera

F.23.3. De in het vorige lid onder a tot en met d genoemde gelden worden vastgesteld door de algemene vergadering.

F.23.4. Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat hoofdelijke omslagen door de algemene vergadering aan de leden kunnen worden opgelegd voor een bijzonder doel dat niet uit de gewone middelen kan worden gefinancierd.

F.23.5. De wijze van voldoening door de leden aan de vereniging verschuldigde gelden wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.

ARTIKEL F.24.

Boekhouding

F.24.1. Het bestuur houdt van vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen dat daaruit te alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

F.24.2. Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Jaarstukken

F.24.3. Door de zorg van het bestuur en in het bijzonder van de penningmeester, wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening over dat boekjaar opgemaakt, bestaande uit:
a. Een balans;
b. Een staat van baten en lasten en
c. Een toelichting, die tevens het jaarverslag van de penningmeester bevat.

F.24.4. Het bestuur ontwerpt ook een begroting voor het lopende boekjaar ter vaststelling door de algemene vergadering.

AFDELING G.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL G.25.

Inschrijving in het verenigingsregister

G.25.1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het daartoe bestemde openbaar register gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker rechtsgebied de vereniging is gevestigd.

G.25.2. Bij de inschrijving legt het een afschrift van de statuten ten kantore van dat register neer.

G.25.3. Zijn de statuten der vereniging opgenomen in een notariële akte, dan is het bestuur verplicht een authentiek afschrift of uittreksel van de akte, bevattende de statuten, ten kantore van het register neer te leggen.

ARTIKEL G.26.

Bewaring van archief en boekhouding

G.26.1. Het bestuur verplicht de belangrijkste archiefstukken zoals notulen, de ledenadministratie en de belangrijkste correspondentie tenminste dertig, en de belangrijkste financiële stukken, zoals de boeken, de jaarrekeningen en de begrotingen tenminste tien jaar lang te bewaren.

G.26.2. Omtrent de bewaring van de boeken en bescheiden der vereniging na haar ontbinding, zomede de inzage daarvan geldt het bepaalde in artikel 24 van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek, voorzover toepasselijk.

ARTIKEL G.27

Vereffenaars

G.27.1. Indien de vereniging wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het orgaan dat of de persoon die door de wet of deze statuten met het beheer over het vermogen der vereniging is belast. Indien de algemene vergadering tot ontbinding besluit, kan zij de vereffening ook opdragen aan anderen, wier salaris zij dan tevens regelt

G.27.2. Door de zorg van vereffenaars of de vereffenaar wordt de ontbinding ingeschreven in het register bedoeld in artikel G.25.1.

G.27.3. Indien de vereffening plaatsvindt door het bestuur of door vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering leggen vereffenaars na afloop van de vereffening rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering.

ARTIKEL G.28

Saldo

G.28.1. Het eventuele voordelige saldo vervalt aan de leden.

G.28.2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding besluit kan zij ook een andere bestemming aan het voordelig saldo geven.

G.28.3. Bedragen waarover binnen zes maanden na betaalbaarstelling van de laatste uitkering nog niet is beschikt, worden in bewaring gegeven ter plaatse tot het ontvangen van gerechtelijke consignatiën aangewezen.

ARTIKEL G.29

Reglementen

G.29.1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin nader wordt geregeld de onderwerpen waarvan de nadere regeling door deze statuten is voorgeschreven of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht.

G.29.2. De algemene vergadering kan eveneens reglementen betreffende bepaalde onderwerpen vaststellen.

G.29.3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met algemene rechtsbeginselen, de wet, de voorschriften van de KNSA, bedoeld in artikel B.4.4. of deze statuten.

ARTIKEL G.30

Wijzigingen

G.30.1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering.

G.30.2. Een bepaling in deze statuten die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

G.30.3. Een wijziging behoeft, om rechtsgeldig te zijn, de goedkeuring van de KNSA.

G.30.4. Indien deze statuten zijn opgenomen in een notariële akte treedt een wijziging voorts niet in werking dan nadat daarvan notariële akte is opgemaakt.

G.30.5. Het bestuur legt een afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten ten kantore van het register bedoeld in artikel G.25.1. neer.

G.30.6. Zijn de statuten der vereniging opgenomen in een notariële akte dan is het bestuur verplicht een authentiek afschrift of uittreksel van de akte, bevattende de wijziging en de gewijzigde statuten ten kantore van het register neer te leggen.

>terug naar boven<

ARTIKEL G.31

Onvoorziene gevallen

G.31.1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, en ook achtereenvolgens de algemene rechtsbeginselen, de wet en het gewoonterecht zwijgen, beslist het bestuur.

G.31.2. De beslissing van het bestuur moet redelijk zijn en mag niet strijden met algemene rechtsbeginselen, de wet, de voorschriften van de KNSA, bedoeld in artikel B.4.4. of deze statuten.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten